Privacy Statement

Bruto Interim Management BV Bruto Interim Management BV, gevestigd aan Cruquiusweg 100P, 1019 AJ, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.brutobv.nl Cruquiusweg 100P, 1019 AJ, Amsterdam 020-3317986

Henk va Essen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bruto Interim Management BV Hij/zij is te bereiken via h.vanessen@pro-sent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bruto Interim Management BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bruto Interim Management BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


 • burgerservicenummer (BSN)


 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Bruto Interim Management BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


  Geautomatiseerde besluitvorming

  Bruto Interim Management BV neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bruto Interim Management BV) tussen zit. Bruto Interim Management BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Bruto Interim Management BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens


  • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
  • Personalia > Bewaartermijn > Reden
  • Adres > Bewaartermijn > Reden
  • Enzovoort Bewaartermijn > Reden


  Delen van persoonsgegevens met derden

  Bruto Interim Management BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bruto Interim Management BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bruto Interim Management BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Bruto Interim Management BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bruto Interim Management BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pro-sent.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
  Bruto Interim Management BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Bruto Interim Management BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via h.vanessen@pro-sent.nl

  Bruto BV | Ontwikkelaars van de openbare ruimte

  Bruto BV | ontwikkelaars van de openbare ruimte